កូន​មាន់​សិចស៊ី​មួយ​គូ​ក្នុង​ឈុត​សម្លៀក​បំពាក់​កំពុង​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​បី​នាក់​នៅ​ទី​នេះ។