ស្រី​ស្អាត​មាន​គូទ​តឹង​ណែន​ចែក​ទ្រូង​ដ៏​រឹង​របស់​គាត់