ក្មេង​ស្រី​ពីរ​នាក់​លិត​គ្នា ហើយ​ក៏​លិត​ប្រដាប់​ក្មេង​លេង