ក្បាលក្រហម និងត្នោតខ្ចី ប្រើប្រដាប់ក្មេងលេងសិចស៊ីជាមួយគ្នាថ្ងៃនេះ