ក្មេង​ស្រី​ពីរ​នាក់​កាន់​កណ្ដាប់​ដៃ​គ្នា​ជិត​កញ្ចក់