ប៍នតង់ដេងដែលមានដើមទ្រូងសើមស្អាតកំពុងជួបប្រទះនឹងកណ្តាប់ដៃខ្លាំងៗ