កូនមាន់​សក់​ខ្មៅ​រួម​គ្នា​ជា​មួយ​មិត្ត​ស្រី​របស់​នាង​ជា​បី​ផ្លូវ