ក្មេង​ស្រី​ពីរ​នាក់​បើក​ចំ​ពីមុខ​គ្នា​ហើយ​ជញ្ជក់​មាន់