កូនមាន់ Foxy ផ្គាប់ចិត្តប្រពន្ធចុងដោយការថើបលារបស់នាងដោយកណ្តាប់ដៃ