នារី​ពណ៌​ទង់ដែង​ពីរ​នាក់​ដែល​ស្រលាញ់​គ្នា​ស្រាត​លើ​គ្រែ