ប៍នតង់ដេងពីរនាក់ និងប្រុសម្នាក់ ស្ថិតក្នុងឈុតបីសាច និងលិត