ប៍នតង់ដេងពណ៌ទង់ដែងដាក់ទោស paparazzi សម្រាប់ការថតរូបរបស់នាង