ស្ត្រី​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​ពីរ​នាក់​អង្រួន​គូទ​ដ៏​ធំ​របស់​ពួកគេ ហើយ​ពួកគេ​ក៏​ញញឹម​ផងដែរ។