កូនមាន់ពីរបីក្បាលឡើងប្រេង ហើយបន្ទាប់មកពួកគេវាយគ្នា