ស្ត្រីពីរនាក់សូមឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក ដោយប្រើកណ្តាប់ដៃរបស់ពួកគេនៅលើគ្រែ