ក្បាល​ក្រហម និង​កូន​មាន់​មាន​ភាព​សិច​ស៊ី​យ៉ាង​អស្ចារ្យ​លើ​សាឡុង