ប្តី​របស់​ក្មេង​ស្រី​លួងលោម​នាង​ឱ្យ​រួម​រ័ក្ស​ជាមួយ​ដើម​ទ្រូង​មូលក្លំ​