នារី​រាង​កោង​កំពុង​រុញ​ម្រាម​ដៃ​ចូល​ក្នុង​រន្ធ​ញី​របស់​គ្នា។