ក្មេង​ស្រី​ពីរ​នាក់​ដែល​មាន​អាយុ​ខុស​ពី​គ្នា​កំពុង​វាយ​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក