ការអង្គុយមុខ និងទីតាំង 69 រវាងក្បាលក្រហមដែលដាស់អារម្មណ៍ពីរ