ទារក​ពណ៌​ទង់ដែង​ត្រូវ​បាន​ម្ចាស់​ស្រី​ពណ៌​ទង់ដែង​ចាប់​វាយ​ខ្នោះ​