សត្វល្មូនពីរក្បាល ឈ្លក់វង្វេងនឹងល្បែងរួមភេទតាមរន្ធគូថ