នារីប៍នតង់ដេងម្នាក់កំពុងដាក់ម្រាមដៃលើតុកញ្ចក់ដោយមិត្តស្រីរបស់នាង