ក្បាល​ក្រហម​មិន​ស្អាត​ពីរ​នាក់​ចូល​ចិត្ត​រួម​ភេទ​តាម​រន្ធ​គូថ