ក្មេង​ស្រី​ជំទង់​ពីរ​នាក់​កំពុង​ព្យាយាម​ស៊ី​សាច់​ជ្រូក និង​កន្ត្រៃ