ការឡើងភ្នំដ៏រ៉ូមែនទិកបានបញ្ចប់ជាមួយនឹងការរួមភេទដ៏ស្រើបស្រាលនៅលើសាឡុងពណ៌ទឹកក្រូច