នារីៗលិត និងបឺតជញ្ជក់ក្បាលដោះក្នុងពិធីជប់លៀងដ៏អស្ចារ្យ