នារី​ធាត់​ពីរ​នាក់​មាន​រឿង​មិន​អាច​បំភ្លេច​បាន​ក្នុង​សណ្ឋាគារ