ក្បាល​ក្រហម​កោង​លិត​ដើមទ្រូង​របស់​ប៍នតង់ដេង មុនពេល​ពួកគេ​ព្យាយាម​កន្ត្រៃ