ស្ត្រី​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​ជីដូន​មួយ​កំពុង​លិត​មិត្ត​វ័យ​ជំទង់​ពណ៌​ទង់ដែង​របស់​នាង​នៅ​លើ​សាឡុង