ការ​លេង​រន្ធ​គូថ​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​បី​នាក់​កាន់​តែ​ប្រសើរ