ក្មេង​ស្រី​ស្រលាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​ពីរ​នាក់​កំពុង​តែ​ចែក​ទឹក​មួយ​កែវ