ក្មេង​ខូច​ចិត្ត​បី​នាក់​កំពុង​តែ​ចែក​ក្បាល​ពីរ​ម្ខាង