សក់​ខ្លី​ពណ៌​ត្នោត​ខ្ចី​លិត​រន្ធ​របស់​ស្ត្រី​ចំណាស់​ដោយ​រីករាយ