នារី​វ័យ​ក្មេង​និង​ស្រី​ចំណាស់​ធ្វើ​ឱ្យ​ស្រលាញ់​គ្នា​លិត​ខ្ទុះ​និង​លា