ក្មេងជំទង់ Winsome បង្កើតស្នេហាលើសាឡុងជាមួយជីដូនសក់ក្រហម