ក្មួយស្រី និងក្មេងកំលោះធ្វើសកម្មភាពស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា