មនុស្ស​ស្រី​មិន​ប្រាប់​មិត្ត​ប្រុស​ថា​ខ្លួន​ជា​មនុស្ស​ខាង​សាច់​ឈាម​ហើយ​មក