កូន​មាន់​ពីរ​ក្បាល​កំពុង​បង្ហាញ​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​លើ​សាឡុង​យ៉ាង​សិចស៊ី