ក្មេងស្រីសិស្សសាលាពីរនាក់កំពុងលេងជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនេះ