ការ​លើក​ម្រាមដៃ​ស្រើបស្រាល​អនុវត្ត​ដោយ Minnie Manga និង Margery