ទារក​ក្នុង​ស្រោម​ជើង​ពណ៌​ខ្មៅ​បាន​រួម​ភេទ​ជាមួយ​មិត្ត​ស្រី​របស់​នាង