យាយ​សក់​ទង់ដែង និង​ក្មេង​ជំទង់​សក់​ទង់ដែង​ល្ងីល្ងើ​នៅ​លើ​សាឡុង​ជាមួយ​គ្នា។