ការរួមភេទតែងតែធ្វើឱ្យវាត្រឹមត្រូវសម្រាប់ Britney Amber និង AJ Applegate