ក្មេង​ប្រុស​ស្រី​ឈរ​មួយ​ឡែក​មើល​ស្រី​ស្អាត​វាយ​ក្បាល​ក្រហម