នាគរាជដែលមានដើមទ្រូងធំ ប្រើខ្សែរូត ជួយព្រហ្មចារីទទួលបានបទពិសោធន៍