ក្បាល​ក្រហម​ចាស់​ដ៏​អាក្រក់​ត្រូវ​បាន​លិទ្ធ​ដោយ​ប៍នតង់ដេង​តូច​ផ្អែម