ស្ត្រី​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​យ៉ាង​អស្ចារ្យ​កំពុង​ពេញ​ចិត្ត​អ្នក​មាន​សំណាង​ដ៏​ខ្លាំង​ម្នាក់​នេះ។