ក្មេងស្រីមានការបះបោរ ប៉ុន្តែការរួមភេទដែលចុះចូលនឹងដាក់វិន័យពួកគេយ៉ាងឆាប់រហ័ស