មិត្ត​ស្រី​ល្អ​បំផុត​ពីរ​នាក់​និង​មិត្ត​ប្រុស​ធម្មតា​របស់​ពួក​គេ​មាន​បី​នាក់​